Čitanje podataka sa demografskih piramida ili piramida stanovništva

Cilj: Da efikasno čitamo i tumačimo piramide stanovništva

Zadatak 1. Pogledaj BBC video ispod i pokušaj da protumačiš animacije. Zašto su piramide stanovništva od suštinskog značaja za vlade širom sveta?

Zadatak 2. Na ovom sajtu možeš da pronađeš veoma zanimljivu piramidu polne i starosne  strukture stanovništva (procenti muškog odnosno ženskog stanovništva po godina). Pronađi u abecednom redu Srbiju i uporedi polnu i starosnu strukturu u Srbiji 2010, 2020, 2030… Zatim možeš da pogledaš podatke za svet (pod w/word). Koji procenat stanovništva preko 60 godina starosti će biti 2050 god ?

Leave a Reply